บริจาคเงิน

เว็บไซต์ ควนขนุนต้องรอด (khuankhanun.tongrod.com) จะรวบรวมข้อมูลทั้งการบริจาคและจัดหาสิ่งของให้โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

เลขที่บัญชีสำหรับบริจาคเงิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาควนขนุน

020043767681

ชื่อบัญชี HOSPITAL KHUANKHANUN

ที่อยู่สำหรับจัดส่งของให้ รพ.ควนขนุน

โรงพยาบาลควนขนุน 232 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล โทร 081-978-8761 คุณ สุรัชวดี รักด้วง

แบบฟอร์มข้อมูลผู้บริจาค

สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน พร้อมทั้งส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุ

ควนขนุน ต้องรอด

ข้อมูลความช่วยเหลือ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

Proudly powered by WordPress & SeedThemes